Skoči na glavno vsebino

Unesco ASP

Unesco ASP (Associated Schools Project)

Šola je od leta 1999 polnopravna članica mednarodne mreže Associated Schools Project, ki ima sedež v Parizu in je bila ustanovljena z namenom spodbujati povezovanje  med šolami, učenci in učitelji. Smernice za delovanje ASP – net so Delorsovi štirje stebri izobraževanja:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

Cilji mreže so:

 • delovanje v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja,
 • sprejemanje drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika,
 •  ohranitev naravne in kulturne dediščine ter, širše, našega skupnega doma – planeta Zemlje,
 • ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem,
 • razvijati kakovostne medsebojne odnose,
 • razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.),
 • spoštovanje občečloveških vrednot,
 • krepiti zdravo samozavest in samopodobo,
 • kakovostno preživeti prosti čas,
 • razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,
 • poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika,
 • učenec soustvarja učni proces,
 • izboljša komunikacijske sposobnost,
 • aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju,
 • izboljšati odnose v razredu,
 • uporabiti in razviti različne učne stile,
 • v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja,
 • upoštevati UNESCO načela,
 • izobraževanje je človekova pravica.

Štiri glavne ASP – net teme so:

 • Mir in človekove pravice,
 • Medkulturno učenje,
 • Izobraževanje za trajnostni razvoj (vključno s temami Zmanjševanje tveganja naravnih nesreč, Podnebne spremembe in Biotska raznovrstnost),
 • Vloga ZN pri reševanju svetovnih problemov.

Aktualne ASP – net teme za šol. leto 2021/2022:

 • svetovno državljanstvo, kultura miru in nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • človekove pravice,
 • vzgoja za globalno državljanstvo,
 • medkulturno učenje – s poudarkom na kulturni raznolikosti in dediščini.

Na šoli je sedež Unesco središča Celje, ki povezuje štirinajst šol (IV. osnovna šola Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Griže, OŠ Zreče, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, OŠ Ivana Škvarča Zagorje ob Savi, Srednja šola za hortikulturo in vizualno umetnost Celje, Gimnazija Celje – Center, Gimnazija Lava, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Celje, Srednja zdravstvena šola Celje, Osnovna šola Lava Celje).

Izvedba lastnega nacionalnega projekta:

Učenec poučuje – Slovenija, moja dežela (ob svetovnem dnevu učiteljev učenci preizkusijo možnost poučevanja; s pomočjo mentorja se na učno uro pripravijo in jo po izvedbi ovrednotijo; v naš projekt se vključuje med 40 in 50 šol, vključenih v Unesco ASPnet mrežo.

Projekti, v katerih bomo sodelovali:

 • Pozdrav ptic miru
 • Veselje do znanosti
 • Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem
 • UNESCO vrtički
 • Moder stol – nekdo misli nate
 • Branje – moje sanje
 • Kam z odpadnim materialom?

Arhivske spletne strani…


Koordinatorica projekta, šolska Unesco koordinatorica in vodja Unesco središča Celje je Ksenija Leskovšek Korber.

Dostopnost