Skoči na glavno vsebino

Logopedinja

LOGOPEDINJA

Tanita Pražen, mag. prof. logop. in surdoped.

Kontakt: tanita.prazen@osglazija-celje.si

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja z ugotavljanjem, preprečevanjem in odpravljanjem govorno-jezikovnih in komunikacijskih težav. Pomoč nudi na različnih področjih:

  • motnje govorjenih glasov (motnje artikulacije, otroška govorna apraksija in dizartrične motnje)
  • glasovne motnje
  • motnje fluentnosti
  • receptivne jezikovne motnje
  • ekspresivne jezikovne motnje
  • motnje komunikacije
  • motnje branja in pisanja

Logopedinja izvaja občinske logopedske ure na vseh šolah v Mestni občini Celje. Na IV. osnovni šoli je prisotna ob ponedeljkih na 14 dni. Vsako šolsko leto ob začetku leta opravi pregled prvošolcev, da ugotovi, kateri učenci imajo morebitne težave na področju govora, jezika in komunikacije. Če ti učenci še niso vključeni v logopedsko obravnavo kje drugje, dobijo možnost logopedske pomoči v šoli. Za diagnostiko in obravnavo je potrebno pisno soglasje staršev.

Vaje potekajo individualno, učenec prinese logopedski zvezek, v katerega se sproti dodajajo novi primeri in naloge. Kolikor gre vaje potekajo preko igre in z uporabo didaktičnih pripomočkov ter slikovnega gradiva. Pomembno je, da se te vaje doma ponavljajo. Starši so tekom šolskega leta vabljeni na govorilno uro v šolo, da vaje tudi sami vidijo; vsa vprašanja lahko kadarkoli napišejo v logopedski zvezek ali na elektronsko sporočilo.

Če se izkaže, da ta pomoč ni dovolj, da gre za govorno-jezikovno motnjo takšne stopnje, da je potrebna dodatna strokovna pomoč, se logopedinja poveže z razrednikom in šolsko svetovalno službo, napiše poročilo in predlaga postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami. V primeru, da je potrebna specialistična logopedska obravnava, svetuje, na koga se lahko starši obrnejo.

Dostopnost