Skoči na glavno vsebino

Specialna pedagoginja

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Karmen Posedel Golob

KONTAKT

 Delo specialne pedagoginje na šoli zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju znanj, spretnosti, sposobnosti in prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Dodatna strokovna pomoč se izvaja preko igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo.

Poleg dela z učenci pri urah dodatne strokovne pomoči:

  • izvajam specialno pedagoško diagnostiko in predlagam specialno pedagoške postopke in metode dela ter prilagoditve pri pouku in ocenjevanjih,
  • svetujem pri napotitvi otroka v druge institucije (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Celje) in urejanju ustrezne dokumentacije,
  • svetujem ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom,
  • sodelujem s starši s starši, z učenci in učitelji pri pripravi individualiziranega programa in evalvaciji individualiziranega programa,
  • sodelujem z razredniki in drugimi učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami, svetovalno službo ter vodstvom šole.
Dostopnost