Unesco ASPnet

Unesco

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

 

UČENEC POUČUJE - 2014/2015


 


DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZA DIALOG IN RAZVOJ - 2013/2014 (PDF)

(časovnica, vabilo, opisi delavnic, obvestila, prijavnica)


POROČILO - 2012/2013 (PDF)

POROČILO - 2011/2012 (PDF)


UNESCO SREDIŠČE CELJE vodimo in koordiniramo na IV. OŠ CELJE.

JULIJA 1999 JE IV. OŠ CELJE POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA UNESCO ASP MREŽE.

V UNESCO središču Celje so vključene naslednje šole:

 1. IV. OŠ Celje, Dečkova c. 60, 3000 Celje;  šol. koordinator: Ksenija Leskovšek Korber
 2. OŠ Frana Kranjca, Hrašovčeva ul.1, 3000 Celje ;  šol. koordinator: Dragica Milojević
 3. OŠ Griže, Griže 1a, 3302 griže;  šol. koordinator: Martina Petelinek
 4. OŠ Zreče, Šolska c. 3, 3214 Zreče;  šol. koordinator: Mojca Petek
 5. Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ul. 1, 3000 Celje;  šol. koordinator: Marjana Turnšek
 6. Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje;  šol. koordinator: Anja Ramšak
 7. Srednja gradbena šola Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje;  šol. koordinator: Duša Polak (šola v uvajanju)

TEMELJNI CILJI NAŠEGA SREDIŠČA SO:

 1. delovati kot regijsko središče
 2. v ospredju bodo naslednje teme: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, edukacija za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje, skrb za naravno in kulturno dediščino
 3. izboljševati kakovost izobraževanja na šolah
 4. izvajati nacionalne projekte in jih bolj promovirati
 5. spodbujati tesnejšo povezavo med razredno in predmetno stopnjo, ter med šolami
 6. sodelovanje naj temelji na povezovanju in sodelovalnih odnosih na vseh ravneh (med mladimi, učitelji, starši in v domačem okolju)
 7. čimbolj preplesti Unescove teme in redni pouk
 8. koordinirati dejavnosti na šoli kot tim
 9. vzgoja trajnostnega načina življenja na vseh ravneh znotraj in zunaj šole
 10. spodbujati in uresničevati Unesco načela preko projektov
 11. poudarek na vseh štirih Delorsovih stebrih učenja: vedeti, delati, biti, živeti skupaj
 12. povezovanje članic UNESCO središča
 13. skrb za pretok informacij (v središču, med slovenskimi središči
 14. zbiranje podatkov in poročil
 15. povezovanje in sodelovanje z ostalimi članicami (pri nacionalnih projektih)
 16. skupno načrtovanje in izvajanje posameznih aktivnosti
 17. razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, spodbujanje strpnosti
 18. udeleževanje na srečanjih vodij UNESCO središč
 19. sodelovanje na UNESCO-vem seminarju.

 

GLAVNI CILJ ČLANOV JE MEDKULTURNO IZOBRAŽEVANJE IN NAVEZOVANJE STIKOV, UVELJAVLJANJE KULTURE MIRU IN NENASILJA TER SE NAUČITI OHRANJATI NAŠ PLANET.

Mednarodne dni in leta obeležujemo preko plakatov, na razrednih urah, pri rednih urah pouka, preko okrožnic, pripravljamo prireditve ...
Z obeleževanjem teh dni uresničujemo 1. UNESCOVO temo: SVETOVNI PROBLEMI IN VLOGA OZN PRI NJIHOVEM REŠEVANJU.

Z udeležbo v ostalih nacionalnih in mednarodnih projektih pa uresničujemo 3. UNESCOVO temo: MIR IN ČLOVEKOVE PRAVICE:
»Dan človekovih pravic« (10. december)
Na prireditvi smo sodelovali s kulturno točko »Rap o Primožu Trubarju«.
»Moder stol – nekdo misli nate« (v mesecu februarju ali marcu)
V tem projektu bodo sodelovali učenci prve triade.

Projekt »Večerja« teče in je v organizaciji Gimnazije Celje – Center.
Projekt Naše mesto – Vaše mesto poteka skozi celo šolsko leto, organizira pa ga IV. OŠ Celje.
Projekta »Unesco kviz v Mariboru« se bomo udeležili v mesecu maju.
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik« je projekt, ki ga izvajamo skozi celo šolsko leto, v mesecu juniju pa se bomo udeležili tabora, kjer se predstavijo rezultati celoletnega dela.
Ti projekti pa zajemajo 4. UNESCOVO temo: MEDKULTURNO UČENJE.

Udeležili se bomo mednarodnega UNESCO projekta »ENO tree planting event.
Sodelovali bomo na Unescovem nacionalnem projektu »naravoslovni tabor za osnovnošolce » v Grižah (maj 2009).
S tema projektoma uresničujemo 2. UNESCOVO temo: EDUKACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

SODELUJEMO V SOLIDARNOSTNIH IN PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTIH, TER V MLADINSKIH AKCIJAH IN KAMPANJAH:

 1. zbiralne akcije denarja, oblačil, obutve, igrač za tiste, ki pomoč potrebujejo
 2. starejši pomagajo mlajšim
 3. prostovoljstvo
 4. dan varnosti (teden dejavnosti, dan evakuacije)
 5. delavnice in predavanja, šolski plesi, obiski kina, nagradni izleti (šol. skupnost)
 6. zbiranje odpadnega materiala
 7. očiščevalne akcije (EKORG)
 8. vodenje vrstnikov po domačem kraju
 9. mladinske delavnice
 10. sodelovanje s pisarno Celje – zdravo mesto
 11. poslikava cestnih podhodov
 12. izdelava jumbo plakatov
 13. sodelovanje na literarnih in likovnih natečajih
 14. ENO tree planting event

SVOJE UNESCO ASP/net DELO IN AKTIVNOSTI PREDSTAVLJAMO TUDI V JAVNOSTI:
V regionalnih tiskih, na radiu in televiziji (TVC, VTV, NT&RC, Celjan, Štajerski val, itd.) – stalno tekoče sodelujemo z vsemi naštetimi mediji, tako z rednimi obvestili kot prijavami na razpise ipd. Objavljali bomo na šolskih spletnih straneh in na Unescovih spletnih straneh.
TRUDIMO SE TUDI S PROMOCIJO IN UTRJEVANJEM ASPnet  MREŽE:

 1. ureditev Unescove točke na šoli: Unescovi znaki, razstave, obvestila, poročila, vabila, objavljanje fotografij in krajših komentarjev pomembnejših dejavnosti učencev
 2. o delu Unesca bomo poročali na kolegijih učiteljskega zbora, svetu šole, svetu staršev, učencem na RU, idr.
 3. sodelovali bomo z mestno občino, mestnimi četrtmi
 4. organizirali in vodili bomo sestanke središča Celje
 5. udeleževali se bomo Unescovih seminarjev in projektov
 6. program Unesca je sestavni del LDN šole
 7. članice Unesco središča Celje bomo izdelale letno poročilo.

NA IV. OSNOVNI ŠOLI  PA PRVO LETO DELUJE TUDI UNESCO KROŽEK:

Na šoli je v tem šolskem letu začel delovati Unesco krožek, v katerem sodelujejo učenke 9. razreda.
Učenke se seznanjajo s cilji in nalogami Unesca, sodelujejo pri Unesco projektih in taborih, se ravnajo po Delorsovih načelih ter med učenci širijo Unesco vrednote.

 

Za središče Celje zapisala vodja središča Celje in šolska koordinatorica:

Ksenija Leskovšek Korber


Arhiv