Relief prikazujemo s pomočjo višinskih črt (plastnic ali izohips), senčenja in barv.
Še nazornejša pa je kombinacija teh metod:

Brinovec, S., Košak, M. 1994: Zemljepis za 6. razred OŠ. Učbenik. MK. Ljubljana.