Šolski koledar 1999/2000
Razporeditev pouka
Dnevi dejavnosti
Šola v naravi
Tekmovanja v znanju
Hišni red

Šolski koledar 1999/2000
1. sept. začetek pouka
18. - 25. sept. 1. mednarodni poletni športni teden (Rovinj)
27.9. - 2.10. tabor Unescovih šol v Piranu
4. - 8. okt. Teden otroka
1. - 7. nov. jesenske počitnice
20. dec. 1. redovalna konferenca
24. dec. zaključek pouka v 1. oc. obd.
25. dec. - 2. jan. novoletne počitnice
8. februar slovenski kulturni praznik
sobota, 12. feb. pouk (nadomeščanje za 25. april)
28. feb. - 5. mar. zimske počitnice
7. marec pustni torek
27. mar. 2. redovalna konferenca
31. mar. zaključek pouka v 2. oc. obd.
24. apr. velikonočni ponedeljek
25. apr. - 2. maj prvomajske počitnice
sobota, 13. maj pouk (nadomeščanje za 26. april)
23. in 24. maj eksterno preverjanje znanja (redni rok)
1. junij zaključna konferenca za 8. razrede
6. in 7. jun. eksterno preverjanje znanja (naknadni rok)
14. junij valeta za osmošolce
15. jun. konec pouka za 8. razrede
23. jun. konec pouka za 1. - 7. r.

...na vrh...

Razporeditev pouka

Dnevi dejavnosti
 
Dejavnost
Razred
Čas
Teden otroka
1.-8.
4.-8. okt. '99
Dan RO
1.-8.
5. okt. '99
Unescov dan
1.-8.
26. okt. '99
Teden dejavnosti RS
1.-4.
20.-24. dec. '99
Fackin teden
5.-8.
junij '99
Kulturni dnevi
V gledališču
1.-8.
24. dec. '99
Gremo v kino
1.-8.
12. feb. 2000
Pustna zabava z...
1.-8.
7. marec 2000
Naravoslovni dnevi
Zdravje in zdrava prehrana
1.-8.
svetovni dan hrane
Okolje, v katerem živiš
1.-8.
maj-junij 2000
Astronomija
8.
junij 2000
Športni dnevi
Kros
1.-8.
sept. '99
Športne igre  
nov. '99
Zimski športi  
feb. 2000
Testiranje za šp. karton, šp. igre  
april 2000
Planinski pohod  
maj 2000
Družbeno delo
Zbiranje papirja in baterij
Urejenje učilnic in garderob
Urejanje okolice šole
Dežurstvo v jedilnici in pri vhodnih vratih
Prireditve ob spominskih dnevih

...na vrh...

Šola v naravi
 
Razred
Kraj - aktivnost
Čas
4.
Terme Zreče
junij 2000
5.
Ruška koča (Pohorje) - smučanje
20.-24. dec. 1999
7.
planinarjenje in pohodništvo
maj 2000
8.
Boč - sistematika gozda, astronomija, orientacija
7.-9. junij
2000

 
1. poletni športni teden mladih iz dežel Alpe-Jadran (8. razred)
Rovinj
18.-25. september 1999
Unescov tabor v Piranu (klub OZN)
Piran
27.sept.-2.okt. 1999

...na vrh...

Tekmovanja v znanju
 
Področje
Termin
Raz.
Mentor
Šolsko
Podr.
Državno
Računanje je igra
maj
   
1.-4.
H. Čuvan
Cici - vesela šola
14.4.
   
1.-3.
R. Lupše
Vesela šola Pila
11.2.
8.4.
11.6.
4.-8.
R. Lupše
Zgodovina
10.3.
12.4.
10.5.
6.-8.
M. Broz
Zemljepis
30.3.
17.4.
17.5.
6.-8.
M.Mosbruker
Matem. (Vegovo)
16.3.
15.4.
20.5.
2.-8.
B. Gal
Fizika (Stefanovo)
15.3.
1.4.
6.5.
7.-8.
B. Gal
Računalništvo
Word

Corel

18.11.

6.1.

2.12.

20.1.

17.12.

4.2.

7.-8.
G. Ivšek
Mladi tehniki  
25.5.
3.6.
5.-8.
M. Poteko
Kemija (Preglovo)
7.4.
5.5.
27.5.
7.-8.
P. Hribernik
Slov. (Cankarjevo)
16.2.
-
18.3.
7.-8.
J. Hribernik
Angl. jezik
7.3.
-
18.4.
8.
B. Cmok
EPI Reading Badge
1.3.
7.-8.
S. Zagoričnik
Športna tekmovanja
po urniku športne zveze
1.-8.
A. Kitanovski

A. Šauperl

Tekmovanje iz znanja slad. bolezni
8.10.
5.5.
22.10.
6.-7.
S. Zobec

...na vrh...

Hišni red

Učenci prihajamo v šolo 10 minut pred poukom in takoj po zadnji uri odidemo domov. Obvezno oddamo vso odvečno garderobo na prostor, ki je določen za oddelčno skupnost. Obujemo šolske copate, ki ne drsijo. Vrednostnih predmetov ne nosimo v šolo, vsi ostali pa naj bodo označeni. Mobilnih telefonov v šoli ne potrebujemo, saj imamo govorilnico. Zaradi varnosti bomo tudi rolerje pustili doma. Da bo življenje in delo prijetno tudi v času rednega pouka, smo odgovorni vsi učenci. Oddelčna skupnost, ki bo skozi vse leto najbolj disciplinirana in odgovorna za svoja dejanja, bo nagrajena z enodnevnim izletom. Ocenjevanje se izvaja po pravilniku za točkovanje discipline, ki ga je v šolskem letu 1996/97 oblikovala šolska skupnost učencev. V času šolskega pouka in odmorov ne zapuščamo šolskega poslopja brez dovoljenja razrednika ali pisnega opravičila staršev. Če pouk zamudimo iz opravičenega razloga, lahko med uro stopimo v razred. V nasprotnem primeru se vključimo v učni proces naslednjo šolsko uro in počakamo pred vrati šole. Med poukom se ne zadržujemo po avlah in straniščih. Tisti, ki smo vključeni v interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk..., se v šoli zadržujemo le v času trajanja dejavnosti. Petminutni odmor je namenjen le za menjavo učilnic in pripravo na naslednjo uro, glavni odmor po tretji učni uri pa sprostitvi in nabiranju moči za šolsko delo. Učenci vemo, da je povečan hrup zdravju škodljiv, zato se vedemo tako, da ne motimo ostalih. Učenci smo lahko med odmorom le v tisti avli, kjer imamo naslednjo uro pouk. Čas, namenjen malici, se v celoti izkoristi v razredu. Učenci, ki smo imeli 2. učno uro športno vzgojo, tehnično vzgojo ali računalništvo, malicamo v jedilnici.

Učenci na kosilo čakamo mirno, v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. V času kosil imamo dovoljen vstop v jedilnico le dežurni učenci in tisti, ki smo na kosila naročeni. Ob neprimernem vedenju boste prikrajšani za dobrote naše kuhinje.

Oddelčne skupnosti bomo skrbele za lep videz šole in njene okolice. Za red in čistočo v šoli smo odgovorni vsi učenci vsak dan skozi celo šolsko leto. Okolico šole pa bomo oddelčne skupnosti čistile trikrat letno. Opravljeno delo se bo upoštevalo pri točkovanju discipline. Dežurni učenci skrbimo za varnost učencev tako, da so šolska vrata stalno zaklenjena. Odpiramo jih le po potrebi in vse tuje obiskovalce zapišemo v zvezek za dežurstva. Vse kršitve hišnega reda sporočimo v tajništvo šole. Učenci prinesemo za vse izostanke pisna opravičila staršev ali zdravnika do 1. razredne ure, v nasprotnem primeru bodo ti izostanki neopravičeni. Večjo pozornost bomo namenili lepemu kulturnemu vedenju. Skupnosti bomo izbirale učenca, učenko, ki se najlepše vedeta.

Učenci bomo zbirali odpadni papir in ga trikrat letno prinesli v šolo. S prisluženim denarjem bomo pomagali učencem pri plačilu šole v naravi, ekskurzij...

Prav je, da vse oblike nasilja učenci sporočimo razredniku, ostalim učiteljem ali socialni delavki.

Cigarete, alkoholne pijače in vse druge zdravju škodljive snovi v šolo ne spadajo.

Materialno škodo, do katere pride zaradi razgrajanja ali malomarnosti, je povzročitelj dolžan poravnati.

...na vrh...