(1998/99 - izvlečki)
IV. osnovna šola Celje 
 
 
 
PROGRAM OSNOVNE ŠOLE PREDNOSTNE NALOGE OBSEG IN VSEBINA IZOBRAŽEVALNO-VZGOJNEGA DELA DRUGE DEJAVNOSTI POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM


PROGRAM OSNOVNE ŠOLE
 

Obvezni program:

- pouk
- ure oddelčne skupnosti
- kulturni, naravoslovni in športni dnevi

Razširjeni program:

- podaljšano bivanje

- dodatni pouk

- dopolnilni pouk

- interesne dejavnosti

- šola v naravi (4. in 5. razred)

...na vrh

Druge dejavnosti:

V organizaciji šole

- individualna pomoč učencem

- angleški jezik v 3. in 4. razredu

- plavalno opismenjevanje (tečaj plavanja v 2. razredu,

- preverjanje znanja plavanja v 5. in 7. razredu, tečaji za neplavalce)

- tečaj prve pomoči

- šola v naravi (6. in 7. razred)

- tečaj preživetja v naravi (8. razred)

- strokovne ekskurzije

- računalniško opismenjevanje

- športna značka Zlati sonček

V sodelovanju z zunanjimi organizatorji

- tečaji tujih jezikov (Jamex)

- nogometna šola (Mali šampion)

- plesni tečaj (plesna šola Urška)

- glasbeni vrtec Posluhec

- zdravstveno-vzgojni program (ZD Celje)

- rod mladih tabornikov (Taborniki II. grupe odredov)

- športna šola (Športna šola Celje)

...na vrh
 

Organizacija dela

Potek pouka
Učna ura
 Dopoldne
Popoldne
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
8.00 - 8.45
odmor za malico - RS
8.50 - 9.35
odmor za malico - PS
9.50 - 10.35
glavni odmor
10.50 - 11.35
 
11.40 - 12.25
 
12.30 - 13.15
 
12.30 - 13.15
 
13.20 - 14.05
odmor za malico
14.20 - 15.05
glavni odmor
15.20 - 16.05
 
16.10 - 16.55
 
 

Šolski koledar 1998/99
 • 1. september
začetek pouka
 • 5.- 8. oktober
teden otroka
 • 9. oktober
dan šole
 • 26.-30. oktober
jesenske počitnice
 • 21. december
1. redovalna konferenca
 • 24. december
zaključek pouka v I. ocenjevalnem obdobju
 • 25. dec. - 3. januar
novoletne počitnice
 • 15.-21. februar
zimske počitnice
 • 20. marec
delovna sobota za 26. april
 • 29. marec
2. redovalna konferenca
 • 31. marec
zaključek v II. ocenjevalnem obdobju
 • 26. april - 2. maj
prvomajske počitnice
 • 25. in 26. maj
skupinsko preverjanje znanja (redni rok)
 • 7. junij
zaključna redovalna konferenca za 8. razred
 • 8. in 9. junij
skupinsko preverjanje znanja (naknadni rok)
 • 14. junij
valeta za osmošolce
 • 15. junij
zadnji dan pouka za učence osmega razreda
 • 21. junij
zaključna redovalna konferenca (1.-7.razred)
 • 24. junij
zadnji dan pouka
 

Skupne govorilne ure

Skupne govorilne ure so vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.

Individualne govorilne ure

Vsak teden dopoldne po urniku:
 

Popravni izpiti

Priprava na popravne izpite: od 21. do 23. junija

od 23. do 25. avgusta

Popravni izpiti: 1. rok - 28. in 29. junij

2. rok - 26. in 27. avgust

...na vrh
 

PREDNOSTNE NALOGE

Inovativno delo
 
Državni projekt
 Cilji
Nosilec
RO - izobraževalni center
 • podpora rač. in informacijske tehnologije pri delu in življenju zavoda
 • usposobiti učitelje in učence
 • raba storitev omrežja Internet
 • javna predstavitev
 • delovanje v razvojnih skupinah
G. Ivšek
 
B. Gal
A. Kostanjevec
M. Mosbruker
Jutro
 
 • preizkušanje učnega načrta za izbirni predmet računalništvo
G. Ivšek
Plavalno opismenjevanje
 • preverjanje znanja plavanja v 5.in7.r
 • plavalni tečaj za neplavalce
A. Seles
ŠKIS
 • šolski kadrovsko-informacijski sistem
N. Matelič Nunčič
Uporaba računala pri pouku matematike
 
 
Državljanska vzgoja
 • ugotoviti vpliv uporabe računala pri rednem pouku in preračunavanju izrazov, ki vsebujejo poleg celih števil tudi ulomke
 • prenova predmeta etika in družba
 • preizkus novih učnih gradiv
B. Gal
 
 
 
S. Zobec
 
UNESCO ASP
 
M. Broz
 
OBČINSKI PROJEKT CILJI NOSILEC
Angleški jezik v 3. in 4. razredu zgodnje učenje tujega jezika B.Cmok Mlinarič
plavalni tečaj v 2. razredu preverjanje in utrjevanje znanja plavanja A. Perlič
Tečaj drsanja za začetnike seznaniti učence z osnovami drsanja in vzbuditi zanimanje za tovrstno rekreacijo po dogovoru s športno zvezo
 
LASTNO INOVATIVNO DELO CILJI  NOSILEC
Heureka - klub 

raziskovalcev in mentorjev

spoznati osnove raziskovalnega dela 

zbrati in urediti podatke o spomin. dnevih 

podpora raziskovalnemu delu

Mojmir Mosbruker 

 

Naravoslovje za zečetnike pridobivanje vedenj in naravoslovne terminologije v 3.r. 

spoznavanje okolja

Leopold HRIBERNIK
Dnevi umskih in telesnih aktivnosti - aktivne počitnice preživeti teden dni aktivnih počitnic v prijat. druženju z vrstniki Mojmir Mosbruker
 
...na vrh

Preventivni program preprečevanja nasilja
 
Okvirni program za strokovne delavce
 
VSEBINA
NOSILEC
ROK
Oblikovanje operativnega programa za šolsko leto 1998/99
vodja proj. tima
oktober
Posnetek stanja o nasilju v šoli (anketa)
Marija Kolar
oktober
Sodelovanje pri aktivnostih v tednu otroka
mentorica ŠS H. Čuvan
oktober
Obravnava rezultatov ankete o nasilju (pedagoška konferenca)
M. Kolar
november
Izobraževanje:
- oblikovanje razredne klime
(delo z oddelčno skupnostjo)
- kako se pogovarjati z učenci
- osebnostna rast
 
B.Žarkovič Adlešič
 
Zavod za zdravstveno varstvo
Z. Jambrovič
september
 
november
januar
Izobraževanje projektnega tima
aktiv ravnateljev
januar
Izvajanje projektov:
- UNESCO ASP (mirovništvo)
- vedenje - odlično
- nasilje boli
- šola za zdravo življenje
Vodja:M.Broz
5.abc
1.ab
O. Nezman
 
september
junij
junij
junij
Z roko v roki (šola, učenci in starši)
- oddelčne prireditve za starše
- planinski pohodi
- Fackin dan
razredniki
mentorji planinskega krožka
ravnateljica
dec., junij
po programu
marec - april
Šole v naravi
vodje
po programu
 

...na vrh

Okvirni program za učence
 
VSEBINA
NOSILEC
ROK
Ure oddelčne skupnosti:
- oblikovanje razredne klime
- pravila obnašanja
- vrstniško nasilje
- mednarodni dan starejših
(odnosi)
- šolski red v praksi
(preverjanje, dopolnjevanje)
 
Razredniki
 
 
 
Mentorica šolske skupnosti
september - junij
Šola za zdravo življenje
Olga Nezman
september-junij
Posnetek stanja o nasilju v šoli
M. Kolar
oktober
Vsebine projekta UNESCO ASP
M. Broz
september-junij
Mladinske delavnice
O. Nezman
M. Mlinar
oktober-junij
Šole v naravi
   
Vsebine pri pouku etike in družbe
   
Z roko v roki
   
 

...na vrh

Okvirni program za starše
 
VSEBINA
NOSILEC
ROK
Tematski roditeljski sestanki
(preventiva zasvojenosti, šola za zdravo življenje, mladostništvo)
 
razredniki
 
po programu odd. učit. zborov
Posnetek stanja o nasilju v šoli
(analiza, ugotovitve)
M. Kolar
januar/
svet staršev
Izobraževanje projektnega tima za predstavnike staršev
aktiv ravnateljev
januar
Z roko v roki:
- prireditve za starše
- planinski pohodi
- Fackin dan
   
 

...na vrh
 

OBSEG IN VSEBINA IZOBRAŽEVALNO-VZGOJNEGA DELA

Ocena stanja in razvojnih možnosti

V šolskem letu 1998/99 smo na IV. osnovni šoli po dolgem času vpisali 2 oddelka novincev in zmanjšali število učencev za nekaj manj kot 7 %. Kljub temu ostajamo ena od treh celjskih šol, na katerih pouk še vedno poteka v izmenah, pri čemer je izmenskost največja prav pri nas. Zato je reševanje prostorske stiske in ustvarjanje možnosti za enoizmenski pouk osrednja skupna naloga šole in ustanoviteljice - MOC. V ta namen je že oblikovan idejni načrt, trenutno se pripravlja projektna dokumentacija. Načrtovana je gradnja prizidka s telovadnico, potrebni pa bodo tudi temeljiti gradbeni posegi v obstoječih prostorih. Prehod na 9-letno izobraževanje načrtujemo v zakonitem roku.

Manjše število učencev ne bo bistveno vplivalo na razbremenitev telovadnice. V dopoldanskem času bi v obeh telovadnicah morali zagotoviti prostor za 70 ur športne vzgoje, kar pa ni mogoče, saj so posamezni oddelki premočni, da bi v istem prostoru lahko hkrati vadila po dva, pa tudi pri združenju skupin presegamo normative. Učni načrt za športno vzgojo bomo lahko uresničili le tako, da bomo del pouka izpeljali v bližnjih objektih (dvorana Golovec - kegljišče, bazen; AD Kladivar - atletska dvorana, fitness center ...), kar seveda zahteva še večjo odgovornost učiteljev.

Na vsebinskem področju bomo - ob kakovostnem izvajanju pouka in uvajanju elementov 9-letne osnovne šole - posebno pozornost namenili državnim projektom. Ostajamo izobraževalni center za računalniško opismenjevanje, izvajamo projekt Jutro, računalniško podporo pa prenašamo tudi na nepedagoška področja - poskusna vključitev v ŠKIS (šolski kadrovsko-informacijski sistem) in vodenje šolske kuhinje. Na natečaju za inovativne projekte je bil sprejet projekt Uporaba računalnika pti pouku matematike, ki ga bo vodila učiteljica matematike Branka GAL. Vključili smo se v regijsko mrežo Unescovih šol, ki je bila ustanovljena maja; z izpolnjevanjem nalog si bomo prizadevali za polnopravno članstvo v mreži Unesco ASP, kar nam bo v prihodnosti omogočilo mednarodno povezovanje. Delo na šoli prilagajamo zahtevam standarda ISO 9001 in pripravljamo poslovnik.

Med počitnicami je zaživela poletna šola - dnevi umskih in telesnih aktivnosti - ki pomeni možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Velik odziv je presenetil vse, ki so pripravili predstavitev taborniških aktivnosti, v taborniških rod so se vključitle kar 4 skupine naših učencev, tako da bomo sodelovanje na tem področju še poglobili.

Program zdravstvene vzgoje je izvajala zunanja sodelavka, VMS Olga Nezman. Šestošolci so radi in z zanimanjem obiskovali maldinsko delavnico, poskus zdravega zajtrka v 1. in 2. razredu pa je pokazal, da je na tem področju velika vrzel in da bo v prihodnje veljalo razmišljati v uvedbi tega obroka v redno ponudbo šolske prehrane.

V okviru programa preprečevanja nasilja smo izpeljali izobraževanje strokovnih delavcev, razširili smo ponudbo prostočasnih dejavnosti (taborniki, modelarji), na razrednih urah in v okviru pouka etike in družbe smo obravnavali problematiko zasvojenosti in nasilnega vedenja. Kot predvideva skupen načrt vseh celjskih šol, bomo oktobra z anketo ugotovili stanje na področju medvrstniškega nasilja in nato oblikovali program ustreznih ukrepov.

Dan odprtih vrat šole smo širše zastavili. Tik pred koncem pouka, 23. junija 1998, smo namreč celotno svojo dejavnost predstavili na valovih Radia Celje v skoraj treh urah programa, ki je potekal v živo, ves dan pa smo oddajali tudi na svoji lastni frekvenci, ki smo jo pridobili posebej za to priložnost. Fackin dan bomo še ponovili!

Na uvedbo 9-letne osnovne šole se pripravljamo z izobraževanjem (moduli), uvajanjem drugačnih oblik in metod dela (terensko delo, raziskovalni pristop, šola v naravi, interdisciplinarnost, uporabo novih učbenikov in prilagajanjem učnih načrtov novim vsebinam.

...na vrh

Obseg in vsebina dnevov dejavnosti
 
 
Kulturni
Naravoslovni
Športni
Ostalo
 
 
1. r.
1. Od knjiž. k filmu 

(Ariela) 

2. Bliža se novo leto 

3. Ob slovenskem kult. 

prazniku 

4. Stari običaji, stari predmeti

1. Gozd 

2. Prehrana 

3. Travnik

1. Kros in športne igre z žogo 

2. Športne dejavnosti: 

- kegljanje 

- ples 

- tenis 

- rokomet 

3. Zimske aktivnosti 

4. Testiranje za ŠV karton 

5. Planinski pohod

1. Urejanje učilnic in garderobe 

2. Zbiranje papirja in baterij 

3. Priložnostne prireditve ob spominskih dnevih 

4. Fackin dan 

(tema UNESCO ASP)

 
2. r.
1. Od književnosti k filmu 

2. Bliža se novo leto 

3. Stari običaji, stari predmeti

1. Gozd 

2. Železniška postaja 

3. Pošta 

4. Vode (mlaka)

   
 
 
 
3. r.
1.Od knjiž. k filmu 

2. Bliža se novo leto 

3. Spoznajno pesmice Mete Rainer (ob sl. kulturnem prazniku) 

4. Obisk kulturne prireditve

1.Orientacija v naravi 

2. Savinja, skrb za čiste vode 

3. Zdravi zobje - zdrava prehrana

   
 
 
4. r.
1.Od književnosti k filmu 

2. Dohtar, ti jezični dohtar 

3. S knjigo do znanja

   1. Gozd je naraven življ. prostor 

2. Naša hrana 

3. Vreme 

4. Naravna in kulturno zgodovinska dediščina

  

  

 

 
 
 
5. r.
1. V svetu filma 

2. Z lutkami - slovo od starega leta 

3. Ob slovenskem kulturnem prazniku 

4. Kulturno - zgod. dediščina Celja

   1.Poljščine in vrtnine 

(ob svet. dnevu hrane) 

2.Jamarstvo 

3. Travnik

   1. Jesenski kros in igre z žogo 

2. Športne dejavnosti v dvoranah celjskih sejmov 

- kegljanje 

- tenis 

- ples 

- plavanje 

3. Zimske športne aktivnosti 

4. Igre z žogo 

5. Planinski pohod

1. Urejanje učilnice, hodnikov in okolice 

2. Dežurstvo v kuhinji in pri vhodu 

3. Zbiranje papirja in baterij 

4. Učenci prometniki 

5. Priložnostne prireditve ob spominskih dnevih 

(razstave, po šol. ozvočenju, v okviru razrednih ur) 

6. Šolska predstavitev raziskovalnih nalog 

7. Redni letni koncert pevskih zborov 

8. Fackin dan 

(tema UNESCO ASP)

 
6. r.
1. Z lutkami slovo od starega leta 

2. Netopir, Straussova opera (SNG v Mariboru) 

3. Kulturno zgodovinska dediščina Celja

   1.Mleko (ob svet. dnevu hrane) 

2. Kraške jame, orientacija (CŠOD) 

3. Planinarjenje (CŠOD) 

4. Les, čistilna naprava, mlaka

   
 
 
7. r.
1. V svetu filma 

2. Z lutkami slovo od starega leta 

3.Netopir, Straussova opera (SND v Mariboru) 

4.Kulturno zgodovinska dediščina Celja

1.Mleko in sadje (ob svet. dnevu hrane) 

2.Kraške jame, orientacija (CŠOD) 

3. Planinarjenje (CŠOD)

   
 
 
8. r.
1.Z lutakmi slovo od starega leta 

2.Netopir 

3. Kulturno zgodovinska 

dediščina Celja

1.Sadje (ob svetovnem dnevu hrane) 

2.Živalski vrt, reaktor 

Podgorica 

3.Sistematika gozda (BOČ) 

4.Astronomija (BOČ)

   
 

...na vrh

Podaljšano bivanje
 
Učitelj
Št. učencev
Oddelki
Čas
A Lidija Vrečko
 
27
1.a, 2.a, 3.ab
7.00 - 11.30
B Manja  

Kozovinc

27
1.b, 2.b 2.c
11.30 - 15.00
 

Šola v naravi
 
Razred
Vodja
Vsebina dela
Kraj in termin
4.abc
Silva Žvižej
 • tečaj plavanja
 • spoznavanje okolja
 • ustvarjalne delavnice
 • varnost v vodi
junij 1999
5.abc
Anita Seles
 • tečaj smučanja
 • vzdževanje smučarske opreme
 • varnost na smučišču
 • spoznavanje okolja
 • pouk drugače
Ruška koča
december 1998
6.abc
Melita Broz
Suzana Zagoričnik
 • okoljevarstvo
 • jamarstvo
 • naravoslovne učne poti
 • krasoslovje
Rakov Škocjan
Medvedje Brdo
oktober 1998
7.abc
Jolanda Ipšek Ulrych
Anita Seles
 • pohodništvo
 • naravoslovne učne poti
 • jamarstvo
 • orientacija
 
Rakov Škocjan
Medvedje Brdo
marec 1999
8.abc
Branka Gal
Leopold Hribernik
Simona Zobec
 • sistematika gozda
 • astronomija
 • preživetje v naravi
 
Boč
junij 1999
 

...na vrh

Raziskovalna dejavnost
 
Mentor
Tema raziskovalne naloge
Leopold HRIBERNIK
PAPIR
Dragica KRANJC
HURA, POČITNICE !
Mojmir MOSKBRUKER
ARHITEKTONSKE OVIRE
Silva ŽVIŽEJ
LOKALNI AVTOBUSNI PROMET
Branka GAL
UPORABA UČBENIKA PRI MA
Branka GAL
UPORABA ŽEP. RAČUNALNIKA
Anita SELES
ŠPORTNO TRENIRANJE
 

...na vrh
 

DRUGE DEJAVNOSTI

Tečaji
 
Plavanje
10 ur
2. razred
razredniki
Plavanje
10 ur
neplavalci
Anita Seles
Prva pomoč in preživetje v naravi
30 ur
7. razred
Leopold Hribernik
Preživetje v naravi
10 ur
8. razred
Leopold Hribernik
 

...na vrh

Ekskurzije
 
 
Razred
Smer, vsebina
Termin
Organizator
 
1. 
 

 

maj
Razredničarki
2.
Živalski vrt v Ljubljani
junij
 
Razredničarke
3.
Mozirje in Savinjski gaj
 
Razredničarke
 
4.
Bistra in Vrhnika 
 
 
Razredničarke
5.
 Ptujsko polje
junij
Bojana Cmok Mlinarič
Helena Čuvan
6.
Županova jama - Muljava - Novo mesto - Pleterje 
 
7. oktober
družb. aktiv
7.
Rogaška Slatina - Formin - Ormož - Jeruzalem - Filovci - Murska Sobota
8. oktober
družb. aktiv
8.
Ljubljana - Sežana - Sečovlje - Piran - Celje 
 
1. oktober
družb. aktiv
 

...na vrh

POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
 
Udeleženci
Vsebine
Nosilci
 
Oddelek za družbene dejavnosti
 • razširjeni program
 • občinski projekti
 • investicijsko vzdrževanje
 • posebne dejavnosti
 
 
Ravnateljica
Zavod za šolstvo 
OE Celje
 • kurikularna prenova
 • pedagoško svetovanje
 • študijske skupine
 • zunanje preverjanje znanja
 
Ravnateljica
Zdravstveni dom,
Zavod za zdravstveno varstvo
 • izvajanje zdr. varstva učencev
 • predavanja za učence in starše
 • zdravstveno-vzgojni program (zdrava prehrana, zdravi mladostnik in adolescenca, mladinska delavnica)
Marija Kolar
Helena Čuvan
Olga Nezman
OŠ in vrtci v MOC
 • usklajevanje vpisa
Helena Čuvan
 
Osrednja knjižnica Celje
 • pomoč pri izvajanju knjižne in knjižnične vzgoje ter kulturne dejavnosti
 
 
Alenka Kostanjevec
Center za socialno delo
Vzgojna posvetovalnica
 
 • skupinska in individualna pomoč 
 • strokovna posvetovanja
 • mladinska delavnica
 
Šolska svetovalna služba
Zavod za zaposlovanje
 • poklicno svetovanje 
 • javna dela - individualna pomoč učencem
Marija Kolar
Mlekarna Celje
Zavod za požarno varnost
Obrtna delavnica
 • predstavitev dela
naravoslovni aktiv
Taborniki Roda II. grupe odredov
 • taborniške aktivnosti
Helena Čuvan
Športna zveza Celje
športna šola, org. šp. dni in tekmovanj
L.Bevc, uč. ŠV
 

...na vrh