Aktualno v šol. letu 2002/2003

Šolski koledar 2002/2003
Razporeditev pouka
Šola v naravi
Tekmovanja v znanju
Hišni red
Razno
Marsikaj zanimivega lahko najdete tudi na naslovu MŠŠ.

Šolski koledar 2002/2003

v Pon., 2. september

pričetek pouka, sprejem prvošolcev (17 h)

v Tor., 17. september

dan zlatih knjig, začetek branja za BZ

v Pet., 27. september

dan (zaprtih vrat) šole, nadom. oktobra

v 1. - 7. oktober

teden otroka

v 28. okt. - 3. nov.

jesenske počitnice

v 2. - 6. december

šola v naravi za 7. r., Fiesa

v Sob., 9. november

delovna sobota

v 16. - 20. december

zimska šola v naravi za 5. r., Areh

v Tor., 17. december

1. redovalna konferenca

v Tor., 24. december

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

v 25. dec. - 2. jan.

novoletne počitnice

v Pet., 3. januar

pouka prosto (nadomeščanje 18.01.)

v Sob., 18. januar

pouk (nadomeščanje za 3. januar)

v 20. - 24. januar

šola v naravi za 6. r., Fiesa

v 4. - 5. februar

poskusno ekst. preverjanje znanja

v Pet., 14. februar

informativni dan v SŠ

v 17. - 23. februar

zimske počitnice

v Tor., 25. marec

2. redovalna konferenca

v Pet., 28. marec

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja

v Pon., 21. april

velikonočni ponedeljek

v 28. april - 4. maj

prvomajske počitnice

v 20. - 21. maj

ekst. preverjanje znanja (redni rok)

v 3. - 4. junij

ekst. preverjanje znanja (naknadni rok)

v 5. - 6. junij

naravoslovni dnevi na Boču - 8. razredi

v 9. - 13. junij

poletna šola v naravi za 4. r., Terme Zreče

v Pon., 9. junij

zaključna redovalna konferenca za 8. razr.

v Čet., 12. junij

valeta za osmošolce

v Pet., 13. junij

zaključek pouka za učence 8. razreda

v Tor., 17. junij

zaključna redovalna konferenca (1.- 7. razr)

v Tor., 24. junij

zaključek pouka za učence od 1. do 7. razr.

v 26. - 27. junij

popravni izpiti

v 26. - 27. avgust

popravni izpiti

Delovni sestanki učiteljskega zbora, sestanki strokovnih aktivov in oddelčnih učiteljskih zborov:
TOREK od 7.10 do 7.55

  Pedagoške konference: avgust, september, november, januar, april

Govorilne ure:

Na vrh

Razporeditev pouka


Šola v naravi
 

Razred

Kraj - aktivnost

Čas

4.

Terme Zreče

9.-13. junij '03

5.

Ruška koča (Pohorje) - smučanje

16.-20. dec. '02

6.

naravoslovni teden (CŠOD Breženka, Fiesa)

20.-24. jan. '03

7.

naravoslovni teden (CŠOD Breženka, Fiesa)

2.-6. dec. '02

8.

Boč - sistematika gozda, astronomija, orientacija

5.-6. jun. '03

Unescov tabor v Piranu
(klub OZN)

Piran, september 2003

 

Na vrh

Tekmovanja v znanju
 

Področje

Termin

Raz.

Mentor

 

Šolsko

Podr.

Državno

   

Računanje je igra

     

1.-4.

razredniki

Cici - vesela šola

11.4.

   

1.-3.

R. Lupše Knez

Vesela šola Pila

27.1.

6.3.

17.4.

4.-8.

R. Lupše Knez

Logika

20.9.

12.10.

16.11.

3.-8.

B. Gal

Matem. (Vegovo)

20.3.

29.3.

12.4.

2.-8.

B. Gal

Fizika (Stefanovo)

4.3.

15.3.

5.4.

7.-8.

B. Gal

Sladkorna bolezen

18.10.

 

23.11.

7.-8.

S. Zobec

Zemljepis

8.10.

14.10.

23.4.

7.-8.

M. Mosbruker

Račun. oblikovanje

25.10.

23.11.

14.12.

6.-8.

G. Ivšek

Računalništvo

 

7.3.

26.4.

7.-8.

G. Ivšek

Mladi tehniki

 

23.5.

7.6.

5.-8.

M. Poteko

Kemija (Preglovo)

30.11.

 

22.3.

7.-8.

P. Hribernik

Zgodovina

     

7.-8.

M. Broz

Slov. (Cankarjevo)

     

7.-8.

J. Hribernik

Angl. jezik

12.11.

 

6.2.

8.

M. Broz

EPI Reading Badge

18.3.

7.-8.

S. Križnik

Športna tekmovanja
(po urniku Športne zveze)

- različni športi
- tudi med učitelji in učenci
- prijateljske tekme

1.-8.

A. Kitanovski
A. Šauperl

 

Na vrh

Hišni red

Učenci prihajamo v šolo 10 minut pred poukom in takoj po zadnji uri odidemo domov.

Obvezno oddamo vso odvečno garderobo na prostor, ki je določen za oddelčno skupnost. Obujemo šolske copate, ki ne drsijo. Vrednostnih predmetov ne nosimo v šolo, vsi ostali pa morajo biti označeni. Uporaba mobilnih telefonov v prostorih šole ni dovoljena.

Da bo življenje in delo prijetno tudi v času rednega pouka, smo odgovorni vsi učenci. Oddelčna skupnost, ki bo skozi vse leto najbolj disciplinirana in odgovorna za svoja dejanja, bo nagrajena z enodnevnim izletom. Ocenjevanje se izvaja po pravilniku za točkovanje discipline, ki ga je v šolskem letu 1996/97 oblikovala šolska skupnost učencev. V času šolskega pouka in odmorov ni dovoljeno zapuščati šolskega poslopja brez dovoljenja razrednika ali pisnega opravičila staršev.

Če pouk zamudimo iz opravičenega razloga, lahko med uro stopimo v razred. V nasprotnem primeru se vključimo v učni proces naslednjo šolsko uro in počakamo pred vrati šole. Zadrževanje po šolskih avlah in stranišču v času rednega pouka ni dovoljeno.

Tisti, ki smo vključeni v interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk..., dobimo kartonček s svojim imenom, vpisano dejavnostjo in urnikom. V šoli se lahko zadržujemo le v času trajanja dejavnosti.

Petminutni odmor je namenjen le za menjavo učilnic in pripravo na naslednjo uro, glavni odmor po tretji učni uri pa sprostitvi in nabiranju moči za šolsko delo. Učenci vemo, da je povečan hrup zdravju škodljiv, zato vedenje posameznika ali skupine ne sme biti moteče ali nevarno za ostale. Učenci smo lahko med odmorom le v tisti avli, kjer imamo naslednjo uro pouk. Dežurni učitelj bo vse kršitve beležil - negativne točke pri ocenjevanju discipline.

Čas, namenjen malici, se v celoti izkoristi v razredu. Malicanje v avlah ni dovoljeno, prav tako ne predčasno zapuščanje razreda. Učenci, ki smo imeli 2. učno uro športno vzgojo, tehnično vzgojo ali računalništvo, malicamo v jedilnici.

Učenci na kosilo čakamo mirno, v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. Večkratno neprimerno vedenje bo kaznovano z enomesečno prepovedjo obedovanja. Če se prekršek še ponovi, se učencu odvzame pravica do obedovanja v šoli. V času kosil imamo dovoljen vstop v jedilnico le dežurni učenci in tisti, ki smo na kosila naročeni.

Oddelčne skupnosti bomo skrbele za lep videz šole in njene okolice. Za red in čistočo v šoli smo odgovorni vsi učenci vsak dan skozi celo šolsko leto. Okolico šole pa bomo oddelčne skupnosti čistile trikrat letno. Opravljeno delo se bo upoštevalo pri točkovanju discipline.

Dežurni učenci skrbimo za varnost učencev tako, da so šolska vrata stalno zaklenjena. Odpiramo jih le po potrebi in vse tuje obiskovalce zapišemo v zvezek za dežurstva. Vse kršitve hišnega reda sporočimo v tajništvo šole.

Učenci prinesemo za vse izostanke pisna opravičila staršev ali zdravnika do 1. razredne ure, v nasprotnem primeru bodo ti izostanki neopravičeni.

Večjo pozornost bomo namenili lepemu kulturnemu vedenju. Oddelčne skupnosti bomo mesečno izbirale učenca, učenko, ki se najlepše vedeta.

Učenci bomo zbirali odpadni papir in ga trikrat letno prinesli v šolo. S prisluženim denarjem bomo pomagali učencem pri plačilu šole v naravi, ekskurzij...

Vse oblike nasilja smo učenci dolžni sporočiti osebno razredniku ali socialni delavki, lahko tudi anonimno v nabiralnik socialne delavke.

Prinašanje cigaret, alkoholnih pijač in vseh drugih zdravju škodljivih snovi in predmetov v šolo je prepovedano.

Materialno škodo, ki je storjena zaradi razgrajanja, očitne nepazljivosti in malomarnosti, morajo storilec oz. njegovi starši poravnati.

Na vrh