| <<< |
   

 ZGODOVINA, ZGODOVINSKI VIRI IN ZGODOVINSKE USTANOVE

 1. Zakaj pravimo, da "je zgodovina učiteljica življenja"?
 2. S čim se ukvarjajo
  • arheolog,
  • numizmatik in
  • filatelist?
 3. Kaj so zgodovinski viri?
 4. Katere vrste zgodovinskih virov poznamo?
 5. Katere zbirke so razstavljene v Pokrajinskem muzeju Celje?
 6. Katere zbirke so razstavljene v Muzeju novejše zgodovine Celje?
 7. Opiši nalogo in pomen zgodovinskega arhiva!
 8. Opiši, kako v arhivu varujejo arhivsko gradivo!
 9. Kaj  pomeni "1 m" arhivskega gradiva?
 10. Koliko metrov arhivskega gradiva imajo v ZAC?
 11. Povej, kdo je restavrator in kratko opiši njegovo najpogostejše delo! 

 OD PRVE POSELITVE DO ANTIČNEGA RIMA

 1. Kelti so "nosilci" mlajše železne dobe. Kratko opiši njihovo razvitost, ureditev in način življenja.
 2. Kako se je imenovalo Celje v času Keltov?
 3. V katero keltsko pokrajino je bilo vključeno Celje?
 4. Kako se je Celje imenovalo v antični rimski dobi?
 5. Kateri rimski cesar je naselbino "dvignil" v suvereno mesto?
 6. Kje lahko vidimo rimsko cesto "v živo"?
 7. Kdo je vodil Hune, ki so leta 452 Celejo razdejali?
 8. Kje lahko v Celju vidimo razstavljeno rimsko cesto "in situ" ("v živo" - tam, ko je bila nekoč)?

 SREDNJI VEK

 1. V katerem stoletju so Vovbržani pozidali stari grad?
 2. Na zemljevidu znaš pokazati razvaline gradu Žovnek.
 3. Kdaj so gospodje Žovneški postali grofje Celjski?
 4. Kdaj so celjski grofje postali državni knezi?
 5. Kje je bilo domovanje celjskih grofov po letu 1400? Čemu služi zgradba danes?
 6. Pojasni namembnost (kateremu namenu služi) celjskega Starega gradu nekoč in danes!
 7. Kdaj je knez Friderik II. podelil Celju mestne pravice?
 8. Koliko prebivalcev je živelo v mestu leta 1439?
 9. *Pojasni politiko Celjanov in njihov vpliv v Srednji Evropi!
 10. Kdaj je umrl zadnji celjski knez Ulrik II.? Zakaj z njim izumre vpliv Celjskih?
 11. Kako je Marijina cerkev povezana s celjskimi grofi?
 12. Kje lahko danes vidimo dele celjskega mestnega obzidja?
 13. Katere nesreče so ogrožale srednjeveško Celje? Zakaj je bilo leta 1798 uničenih večina zgradb v mestu?
 14. Pojasni pojem "gotika"! Katere gotske celjske znamenitosti bi pokazal obiskovalcu?
 15. Kakšno vlogo je imel nekoč današnji Glavni trg?
 16. Katere celjske znamenitosti bi pokazal obiskovalcu na Glavnem trgu!
 17. Kaj so bili cehi?
 18. * Izdelaj miselni vzorec ali plakat z naslovom "Srednjeveško celjsko obzidje!

 NOVI VEK

 1. Katera je največja znamenitost Stare grofije, renesančne zgradbe na Muzejskem trgu?
 2. Katera pomembna celjska kulturna ustanova ima v svojo stavbo vključen srednjeveški obrambni stolp?
 3. Izdelaj miselni vzorec z naslovom Alma Karlin!
 4. Kdaj v Celje po Južni železnici pripelje prvi vlak?
 5. * Kakšen pomen je imela železnica za gospodarski razvoj Celja?
 6. Kje se je "odvrtela" prva filmska predstava v Celju?
 7. Kakšen pomen sta imeli dve značilni celjski zgradbi - Narodni dom in Celjski dom?
 8. Tudi v Celju so Slovenci predstavljali prvi politični program Zedinjeno Slovenijo. Katere zahteve so objavljene v Zedinjeni Sloveniji?
 9. Kratko opiši splavarjenje po Savinji in utemelji njegov pomen!
 10. V katero državo je sodilo Celje pred I. svetovno vojno? Katero je bilo glavno mesto te države?
 11. Kdo je bil Josip Pelikan?
 12. V katero državo je sodilo Celje v času med I. in II. svetovno vojno? Katero je bilo glavno mesto te države?
 13. Naštej razstave, ki si jih lahko ogledaš v Pokrajinskem muzeju Celje in razstave, ki so na ogled v Muzeju novejše zgodovine Celje!

 CELJE OD XX. STOLETJA DO DANES

 1. Kratko predstavi razstave, ki si jih lahko ogledaš v okviru Muzeja novejše zgodovine Celje!
 2. Opiši značilna dogajanja v Celju med I. svetovno vojno!
 3. Izdelaj misleni vzorec z naslovom "Celje v obdobju med obema svetovnima vojnama"!
 4. Kdaj med II. svetovno vojno nemške čete zasedejo Celje?
 5. Kaj je bila Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund)?
 6. Stari pisker - pojasni namen ustanove in odmevne dogodke leta 1944!
 7. Pojasni dogodke v Celju ob koncu II. svetovne vojne (Teharje, otroci s Petrička idr.)
 8. * Povprašaj stare starše o njihovi mladosti in napiši o tem kratko obnovo!
 9. Kdaj se je osamosvojila Slovenija? Kateri spomenik v mestu nas opozarja na osamosvojitev?
 10. Kdaj se je Slovenija vključila v Evropsko unijo?
 11. Imenuj in kratko pojasni največje celjske pridobitve in posebnosti v zadnjih desetletjih!
 12. * Razloži, po kom se imenujejo nekatere celjske ulice!
  • Dečkova ulica
  • Jeretinova ulica
  • Levstikova ulica
  • Malgajeva ulica
  • Oblakova ulica
  • Orožnova ulica
  • Pelikanova pot na Stari grad
  • Roševa ulica
  • Slomškov trg
  • Stanetova ulica
  • Trg celjskih knezov
  • Ulica Alme Karlinove
  • Ulica frankolovskih žrtev