I. svetovna vojna

KOLONIALNI IMPERIJI 1914

 

 

Novonastale nacionalne države so kmalu začele presegati svoje meje in osvajati nova ozemlja. Pravi vzroki osvajanj novih ozemelj so bili gospodarski. Proizvodnja najrazvitejših evropskih držav je že presegla domače potrebe. Svobodno trgovino so začeli omejevati s carinami in pridobivanjem novih tržišč za svoje blago. Industrija je potrebovala zadosti surovin, ki so jih s poceni delovno silo pridobivali in uvažali iz nerazvitih držav. V kolonijah so ustvarjali velike dobičke.

Nova ozemlja so postala eno ključnih razvojnih in političnih vprašanj. Predvsem hitro razvijajoče se nove države (Nemčija, Italija, Avstro-Ogrska) so kmalu postavile zahteve po novi delitvi sveta.

V atlasu sveta poišči, katere današnje države so kot kolonije pripadale: Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji!