Vrste zemljevidov


tematski (posebni) zemljevidi


 


splošni zemljevidi


 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, tehnične, koordinacijske in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem naslednjih kart in topografskih baz:

  • temeljni topografski načrt 1:5000 in 1:10 000 (TTN),
  • zbirka topografskih podatkov,
  • državni topografski karti 1:25 000 in 1:50 000,
  • državne pregledne karte (DPK) 1:250000, 1:400000 in 1:750000,
  • generalizirana - posplošena kartografska baza,
  • posnetki aerosnemanj in ortofoto,
  • digitalni modeli višin,
  • register zemljepisnih imen ter
  • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.