PRIKAZOVANJE RELIEFA S PLASTNICAMI

Izohipse prikazujejo nadmorsko višino in oblikovanost površja.

Poveži oblike vzpetin z ustreznimi prikazi s pomočjo izohips. Ustrezen prikaz z izohipsami na desni povleci k obliki vzpetine na levi in preveri pravilnost.