REČNI SISTEM

 
 

 

 

 

 

 


 


Porečje je reka svojimi pritoki, oz. območje, s katerega vode odvaja ena reka. Glavnina slovenskega rečnega omrežja je vezana na štiri porečja največjih rek: Mure, Drave, Save in Soče (z Vipavo).

Povodje je območje, s katerega se stekajo vse vode v določeno morje. Ozemlje Slovenije sodi v črnomorsko (Savinja, Krka, Mura, Drava idr.) in jadransko povodje (Soča, Dragonja, Rižana idr). Poznamo pa tudi območja, ki nimajo odtoka v morje - endoreična območja (npr. reka Tarim v Osrednji Aziji, območja osrednje Avstralije in Sahare).

Razvodnica je meja med posameznimi porečji in povodji. Največkrat poteka po gorskih slemenih, določena razvodja pa so zaradi posebnih geoloških pogojev lahko tudi nižinska. Zelo zapletene so kraške razvodnice, saj je težko določiti zbirno zaledje posamezne reke na krasu. Pomagamo si z barvanjem.