MOKRIŠČA

 
 

 

 

 


 

Mokrišča so območja, na katerih občasno ali stalno zastaja voda. Predstavljajo prehod med kopnim in vodo. Razlikujemo močvirja, barja, mokrotne travnike, poplavne ravnice rek, obmorske lagune in priobalne dele morij. Na območju mokrišč nastajajo ekosistemi z značilnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, prilagojenimi na visoko vlažnost, kislo prst oziroma sladko in slano vodo, kadar so ob morskih obalah.

Vrste mokrišč:

  • močvirja,
  • barja (nizka, visoka) in šotišča,
  • poplavni gozdovi,
  • presihajoča in plitva jezera,
  • poplavna območja rek in mokrotni travniki,
  • bibavični pas in obalni predeli morij ter
  • jame s stoječo ali tekočo vodo, glinokopi, peskokopi, kali, ribniki idr.

 


Poplavne ravnice ob rekah so območja, kamor se ob vsakoletnih poplavah razlije rečna voda. To so spodnje terase rek, stranski in mrtvi rokavi, močvirja in poplavni travniki.

Loke naravno porašča poplavni gozd in rastlinstvo, ki je prilagojeno vlažnim tlom in visoki gladini podtalnice. So pomemben življenjski prostor številnih živalskih vrst. Občasno poplavljen svet je pomemben za uspešno drstenje rib, je območje gnezdišč in počivališč vodnih in drugih ptic. 

Močvirja lahko nastajajo zaradi zasipavanja jezer, kot posledica taljenja vrhnje plasti tal na območju tundre ali kot posledica visoke gladine talne vode in njenega zastajanja. Mnogo močvirij se sčasoma spremeni v barja.

Barje Šijec na Pokljuki - Visoko barje je mokrišče, pri katerem rastline nimajo stika s podtalnico; odvisne so izključno od hranil, ki jih dobijo s padavinsko vodo. Zgolj z deževnico se je sposoben prehranjevati le šotni mah - ima svojevrstno sposobnost, da navzgor stalno priraščajo mladi poganjki, spodnji deli pa se postopoma spreminjajo v šoto. Na ta način se plast šote debeli, celotno barje pa se dviguje nad okolico. 

Zelenci - Nizko barje nastaja v kotanjah, kjer zastaja voda (povirnih krajih, občasne stoječe vode in na krajih z visoko podtalno vodo. Rastline nizkega barja imajo stik s hranili, ki jih črpajo iz podtalnice.

 
   

 

 

 
 

Povzeto po http://eucbeniki.sio.si/geo1/2522/index8.html, maj 2019.