Poročilo


Poročilo naj ima točen, natančen in jasen naslov ter po potrebi podnaslov. Navedemo avtorja in datum zaključka izdelave. Daljšemu poročilu dodamo kazalo vsebine. Na koncu navedemo seznam virov, literature ter seznam prilog s prilogami. Pišemo jasno in jedrnato. Vsebino razdelimo na smiselna poglavja in podpoglavja.

1. Uvod

Razložimo cilj, namen in potek dela. Navedemo uporabljene vire in literaturo, na katero smo se oprli pri svojem delu. Navajamo jih sproti po pravilu citiranja. V uvodu opišemo tudi metodologijo dela - pojasnimo, kako smo prišli do podatkov.

2. Jedro

Notranja spoznanja morajo biti predstavljena jasno in jedrnato. Besedilo naj ima logično sestavo in notranji red. Pazimo na rdečo nit in enakomernost celotne vsebine. Smiselno vključujemo podrobnosti (dokaze). Analiziramo najpomembnejše rezultate. Osrednji del poročila razdelimo na vsebinska poglavja z naslovi, podnaslovi idr. Ilustracije, fotografije in druge grafične predloge (grafikoni, karte) naj ponazarjajo vsebino. Opremimo jih z naslovi in viri podatkov. Večje zemljevide in večje število fotografij uvrstimo v zaključek ali jih priložimo na koncu poročila.

3. Sklep (zaključek)

Predstavlja nekakšno sintezo našega dela. Povzamemo kompletno delo in se osredotočimo na rezultate. Posebej izpostavimo odprte, nerešene probleme in predloge za nadaljnje delo.| <<< |