SLOVARČEK STROKOVNIH POJMOV IN MANJ ZNANIH BESED

 

agraren - zemljiški, nanašajoč se na zemljišče

deagrarizacija - zmanjševanje vloge kmetijstva, "zemljiškega" v doslej agrarnih krajih
depopulacija - "izpraznjenje" območja, upadanje števila prebivalstva na nekem območju

funkcija - vloga, naloga, pomen

gank - lesen pokrit hodnik na alpski hiši
gostota - množina česa na določeni površini
gravitacijsko območje - vplivno območje

industrializacija - širjenje in razvoj industrije

kmečki dom - hiša z gospodarskimi poslopji in funkcionalnim zemljiščem na podeželju
kmetija - kmečko zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji
kozolec - lesena, od strani odprta stavba za sušenje žita in trave, značilna za slovensko podeželje

mestna četrt - del mesta s posebnimi značilnostmi in funkcijami (industrijska, stanovanjska...)
mesto - naselje s posebnimi funkcijami, videzom in tlorisom
migracije - selitve izven naselja bivanja; dnevne m. - vsakodnevne selitve, največkrat v službo ali šolo

naselje - skupina človekovih bivališč, ki tvori celoto
napušč - del strehe, ki sega čez zunanjo steno stavbe

podeželje - območje zunaj večjih mest, vezano na kmetijsko dejavnost, s posebnimi prvinami poselitve
populacija - večja skupina ljudi glede na določene skupne značilnosti, interese

ruralen - kmečki, podeželski

selo - vas brez središča
skodla - kalana deščica za pokrivanje streh
soseska - zaokrožen stanovanjski del mesta z objekti, potrebnimi za vsakdanje življenje

škrla - skril, kamnita ploščica iz skrilavca

tloris - podoba v vodoravnem prerezu, gledana od zgoraj (iz "ptičje perspektive")
toplar - dvojni kozolec, slovenski endemit
trg ali tržno naselje - večja vas s posebnimi tržnimi pravicami

urban - mesten, mestno urejen
urbanizacija - širjenje in razvoj mest, proces "pomeščanjenja", nastajanje mestno urejenega
urbanizem - dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem, urejanjem naselij

vas - manjše podeželsko naselje s središčem

zaselek - geografsko samostojno naselje z več kmečkimi domovi, brez središča