OBLIKE KMEČKIH NASELIJ

 

  • samotne kmetije (hribovit predalpski in alpski svet)
  • razložena naselja (ponekod na vinorodnem gričevju)
  • zaselki
  • vasi
    • gručaste vasi
    • dolge vasi
    • urbanizirane ("spalne vasi")

 

Vasi so oblika podeželskih naselij, ki štejejo do okoli 3000 prebivalcev in imajo vaško jedro ter neko "centralno" funkcijo - funkcijo, ki privablja prebivalstvo iz širšega območja, npr. župnišče, pokopališče, šolo, pošto, gostinski lokal, trgovino, avtobusno postajo ipd.

 

 

 

SAMOTNE KMETIJE so najmanjša oblika kmečkega naselja. Sestavlja jo en kmečki dom. Razširjene so na območjih s slabimi naravnimi možnostmi za kmetijsktvo (ameriške farme, Skandinavija, kraška območja). V Sloveniji so značilne predvsem za hriboviti svet Predalpskega hribovja.

samotna kmetija v Podvolovjeku

samotna kmetija nad Logarsko dolino

 

RAZLOŽENA NASELJA so največkrat vezana na gričevnat in hribovit svet - so "razložena" zaradi reliefnih posebnosti terena.

razložena naselja v Slovenskih goricah

slemenska naselja v Lendavskih goricah

 

 

ZASELKI so naselja, sestavljena iz treh ali več kmečkih domov (stanovanjskih zgradb in gospodarskih poslopij). Nekatera večja naselja imajo lahko več pripadajočih zaselkov.

zaselek Zgornje Danje pri Sorici

zaselek Kostrevnica pri Izlakah

 

OBCESTNA DOLGA VAS - Osrednji prostor je cesta, ob kateri so nanizani kmečki domovi na eni ali na obeh straneh. Pripadajoče kmetijsko zemljišče se nahaja za hišami. Takšne vasi so včasih dolge tudi več kilometrov in velikokrat nimajo pravega središča. Značilne so za ravnine, predvsem Pomurje.

Noršinci pri Moravskih toplicah

Cven pri Ljutomeru

 

 

URBANIZIRANE VASI - Danes pravih, kmečkih naselij skorajda ni več. Naselje in zgradbe so močno preobraženi. Predvsem na obrobju mestnih naselij so »vasi« že izgubile svoj videz in značaj – govorimo o »urbaniziranih« vaseh. Velikokrat v njih živijo ljudje, ki so zaposleni v nekmetijskih dejavnostih in se vsak dan vozijo v službo – »spalne vasi«. Takšen je npr. Lokrovec, Ostrožno, Ljubečna, Zagrad ipd.

Drska v Novem mestu

Urbanizirana vas v Ljubljanski kotlini

 

 

GRUČASTE VASI - Hiše so razporejene brez reda, ponavadi prostorsko ali interesno razporejene v gručo. Najdemo jih tako v nižinskem kot hribovitem svetu Slovenije.

Mali Podlog pri Krškem

Solčava

Vrsno

Vipavski Križ

 

 


| nazaj < |