NALOGE


 

strokovni izrazi (interaktivna naloga)

arhitekturne posebnosti podeželja (interaktivna naloga)

kartiranje mestnega naselja (terensko delo - pdf. format)

 

 

Mestna (urbana) naselja

 • Imenuj vplivno območje Celja! Poišči manjša naselja, ki so pod "vplivom" večjega Celja!
 • Imenuj nekaj primerov industrijskih mest, turističnih krajev, prometnih središč itd. Razmisli, kje v Celju prevladujejo stanovanjske četrti mesta, kje trgovske, kje upravne in kje rekreativne!
 • Naštej in razloži značilnosti ter zgradbo (ustroj) urbanih naselij! Primerjaj Novo vas, Ostrožno in center mesta po:
  • nadstropnosti,
  • gostoti pozidave,
  • dejavnostih prebivalstva,
  • razporeditvijo parkov, prometnic, stanovanj itd.

   

 

Podeželska (ruralna) naselja

 • Opiši tri osnovne tipe kmečkih hiš na Slovenskem!
 • Naštej in razloži značilnosti ter oblike podeželskih naselij!
 • Pojasni, kaj je kmečki dom, kaj kmetija in kaj kmečka hiša!
 • V čem se kaže preobrazba podeželskeih naselij danes (pomisli, kaj se je spremenilo v podeželskih naseljih danes v primerjavi s časom pred sto leti)?