Viri in literatura

 

Avtor: Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, 2009 (dopolnjeno 2017).


  1. Bedjanič, M. et. al. (2012). Zabavno, poučno, nič mučno - Geopark Karavanke. Učni pripomoček. Ljubljana: ZRSVN. Dostopno na http://www.zrsvn.si/ dokumenti/54/2/2012/Zabavno_poucno_nic_mucno_ Geopark_Karavanke_Ucni_pripomocek_S_2867.pdf, dne 10.10.2017.
  2. Brinovec, S. (1989). Domača pokrajina. Priročnik za geograf. spoznavanje domače pokrajine. Ljubljana: MK.
  3. Buser, S. (1984). Vodnik poti: Slovenska geološka transverzala. Tržič: DPMF.
  4. Fuller, S. (1997). Kamnine in minerali. Ljubjana: MK.
  5. Gams, I. (2005). Geografske značilnosti Slovenije. Učbenik. Ljubljana: MK.
  6. Grafenauer, S. (1963). Petrologija. Učbenik. Ljubljana: FNT.
  7. Gril, T. in Požgan, T. (2014). Kako prepoznati kamnine iz domačega kraja in okolice. Raziskovalna naloga, OŠ Gustava Šiliha Laporje. Dostopno na http://www.os-laporje.si/files/2015/08/2013-2014_Kako-prepoznati-kamnine-iz-doma%C4%8Dega-kraja-T.-Gril-T.-Po%C5%BEgan-mentor-B.-Rozman.pdf, dne 4.10.2017.
  8. Jeršin-Tomassini, K. in Jenžekovič, M. (2015). Nastanek površja in kamnine. I-učbeniki. Ljubljana: ZRSŠ. Dostopno na https://eucbeniki.sio.si/geo9/2600 /index.html, dne 12.10.2017.
  9. Jurkošek, B. in Kolar-Jurkošek, T. (1992). Fosili v Sloveniji. Radovljica: Didakta.
  10. Kozjek, E., et. al. (2010). Minerali. Ljubljana: Gimnazija Vič. Dostopno na http://projekti.gimvic.org/ 2011/2e/minerali/index.html
  11. Kunaver, J. et al. (2000). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
  12. Modijan, gradiva za učitelje, na URL http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/geografija/ Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-8.-razred
  13. Prirodoslovni muzej Slovenije na Medmrežju http://www.pms-lj.si/, dne 9.10.2017
  14. Senegačnik, J., Drobnjak, B., et.al. (2014). Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan.
  15. Trilar, T. et al. (2004). Narava Slovenije. Alpe. Ljubljana: Prirodoslovni muzej.
  16. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.
  17. Žlender, B., Dolinar, B. (2008). Geologija. Učbenik za visoke šole. Ljubljana: FG.