1. Pojem: Kmetijstvo je dejavnost, vezana na zemljo, katere glavna naloga je pridobivanje hrane.

2. Pogoji za razvoj kmetijstva so relief (erozija, višina, oblikovanost), prst, podnebne značilnosti, izraba kmetijskih površin (način, vrste, intenzivnost) ter lastništvo zemlje (npr. velikost posesti).

3. Naravne in družbene razmere so neugodne

  • pestra reliefna oblikovanost in kraško površje, primanjkuje rodovitnih tal - melioracije
  • posledice socialističnega kmetijstva, zemljiška razdrobljenost in majhnost posesti - komasacije, starejša in neizobražena delovna sila

4. Kmetijske panoge:

  • poljedelstvo - na ravninah - žita, krmne rastline, okopavine, industrijske rastline
  • živinoreja - intenzivna hlevska govedereja, tradicionalno perutninarstvo na vzhodu in planinsko pašništvo
  • sadjarstvo - subpanonska in primorska Slovenija
  • vinogradništvo
  • pridelovanje vrtnin - zaledje večjih mest

5. Intenzivno in ekološko kmetijstvo