1. Gozdnatost in pestrost gozdov - 58,4 % površja (3.mesto v EU)
  2. Drevesna sestava in lesne zaloge - iglavcev je 46 % (smreka, bor), listavcev in 54 % (predvsem bukev, hrast, beli gaber).
  3. Motnje, ki ogrožajo slovenske gozdove
    • naravne ujme, insekti, požari
    • sanitarni posek: 10% - 45 % celotnega poseka.
  4. Vloga gozdov
  5. Varovani gozdovi in gozdni rezervati