Sosialo,kulturo, znanost, izobraževanje, šolstvo, zdravstvo uvrščamo med kvartarne gospodarske dejavnosti..

Poleg turizma, prometa, trgovine, uvrščamo v terciarni sektor gospodarstva tudi banke, borze, zavarovalnice idr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Definicije javnega sektorja so v svetu različne, na splošno pa je javni sektor skupek vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti (zagotavljajo javne storitve in zadovoljujejo javne potrebe). Njihovo delovanje izhaja iz netržnih  načel in se financirajo iz proračuna.


V javni sektor sodijo

  • javna uprava  (vsebuje izvršno vejo oblasti - vlado in državno upravo)
  • lokalna samouprava
  • javne službe (dejavnosti na področju komunale, energetike, prometa, zvez, izobraževanja, znanosti, zdravstva, sociale idr.)

V zadnjih desetletjih je močno porastel pomen terciarnih in kvartarnih gospodarskih dejavnosti. Govorimo o terciarizaciji gospodarstva ali o poindustrijski družbi. Prihodnost imajo dejavnosti in izdelki z višjo dodano vrednostjo.

 


Dodana vrednost je razlika med vrednostjo izdelanih dobrin (cena storitev in blaga) ter vrednostjo vloženih sredstev v njihovo proizvodnjo (cena surovin, stroški dela, davki, stroški energije in mehanizacije ipd.)

Pogoji za to so dobro razvit izobraževalni sistem, visoko kvalificirana in ustvarjalna delovna sila, vrhunska tehnologija, sprotna uporaba znanstvenih spoznanj. Npr. metražna tkanina ima nižjo vrednost kot modno izdelana obleka vrhunske kakovosti. Po sodobno izvedeni metodi kirurških operacij je čas okrevanja lahko neprimerno krajši, zapleti pa redkejši. Kilogram silicijeve ali bakrene rude je nižji kot izdelki (čipi, prevodniki) izdelani iz iste količine materiala, v katerega je vloženega ogromno znanja, raziskav in sodobne tehnologije.


 

 

Aktivno prebivalstvo po dejavnostih 2012 (Vir: SURS)

primarne

9 %

sekundarne

32 %

terciarne

29 %

kvartarne

30 %

 

Delovno aktivno prebivalstvo in bruto plača/osebo v
nekaterih gospodarskih dejavnostih leta 2012 v Sloveniji
(Vir: Slovenija v številkah 2013, SURS)

skupaj / povprečje

920 000

799,82

kmetijstvo

80 000

704

gradbeništvo

58 000

666

predelovalne dejavnosti

205 000

658

oskrba z vodo, elekt. en.

19 000

952

trgovina

111 000

726

promet

50 000

818

znanost, tehnične dejavn.

42 000

1001

izobraževanje

80 000

919

zdravstvo, social. skrb.

56 000

1021

kultura, rekreacija

15000

1154