gojitveni krog gozda

 

 

   
 

 

Gozdnatost in pestrost gozdov

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,4 % naše domovine. Leta 1900 je je gozd zavzemal 41 % vsega površja Slovenije, leta 1971 37%, leta 1995 pa 54%. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.184.526 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države. Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost. (Vir: www.ZGS.si)

Lesne zaloge

Delež lesne zaloge iglavcev je 46%, listavcev in 54%. V zadnjih nekaj letih se v slovenskih gozdovih poseka od 3,4 do 3,9 milijonov kubičnih metrov dreves letno, od tega 55 % iglavcev in 45 % listavcev. Letni prirast iglavcev znaša 2,4 m3, listavcev pa 1,8 m3 Zaradi večjega letnega prirasta in zaradi obdelovalnih lastnosti lesa iglavcev so ljudje tudi v nižinah že od nekdaj pogozdovali območja z iglavci, čeprav je naravno rastišče smreke nad 1300m nadmorske višine - komercialno širjenje iglavcev v nižinskem svetu..

Motnje, ki ogrožajo slovenske gozdove

Slovenske gozdove, poleg naravnih ujm (veter, žled, sneg), v zadnjih letih ogrožajo predvsem insekti (v glavnem smrekovi podlubniki) in na Primorskem gozdni požari. Sanitarni posek predstavlja povprečno četrtino celotnega poseka in se v različnih letih giblje med 10 % in 45 % celotnega poseka.

 

 

Vloga gozdov

Gozdovi zadržujejo vlago, preprečujejo erozijo tal, omilijo vetrove, predstavljajo bogat vir naravnega bogastva lesa, so življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst, zagotavljajo ustrezno naravno ravnovesje.

Varovani gozdovi - gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča
zemljišča in gozd, v katerem je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija
Gozdni rezervati spadajo med gozdove s posebnim namenom, kjer ukrepi niso dovoljeni. V njih je poudarjena raziskovalna funkcija in funkcija varovanja naravne dediščine. 

 

 

Zavod za gozdove

 

 

 

 


Poleg gozdarstva in kmetijstva med primarne gospodarske dejavnosti štejemo tudi

RIBOLOV > >>

SOLINARSTVO > >>