Poišči podatke na spletu, razmisli in napiši odgovore!

  • Ugotovi, kakšna je stopnja motoriziranosti (št.avtomobilov/1000 preb.) v naših sosednjih državah in v EU!
  • Navedi pozitivne in negativne strani povečevanja cestnega prometa ter predloge za izboljšanje stanja!
  • Ugotovi, katera cestna povezava se imenuje "Keltika"!
  • Naštej pomembnejša železniška križišča in njihove povezave v Sloveniji (Maribor, Pragersko, Grobelno, Celje, Zidani Most, Sevnica, Ljubljana, Pivka, Divača, Jesenice)?
  • Analiziraj kartografsko gradivo (število vlakov in obremenjenost slovenskih cest)

Z najnovejšimi konkretnimi statističnimi podatki dopolni tabelski zapis!