porečje, povodje in razvodnica

 
 

POREČJE

je območje, od koder se vsa voda odvaja v eno reko; je torej reka z vsemi pritoki. Vodotok I. reda je glavni tok, pritoki so vedno nižjega reda (II., III., IV. itd)."Glavna" reka ni najdaljša reka, pač pa najbolj vodnata (npr. Savinja ni pritok Voglajne, ampak obratno in zato porečje Voglajne spada v porečje Savinje, le-to pa v porečje Save itd).

 


POVODJE

so vse vode, ki jih določene reke odmakajo v eno morje. Ime imajo po morju, kamor reke odvajajo vode. Tako imamo v Sloveniji Jadransko povodje (reka Soča, Dragonja, Rižana) in Črnomorsko povodje (Sava, Mura, Drava, Krka itd.)

 


RAZVODNICA

pa je črta, ki razmejuje dve porečji ali povodji. V glavnem poteka po najvišjih grebenih gorovij. Na primer razvodnica na Karavankah loči dravsko porečje (severni del v Avstrijo) od slovenskega savskega porečja. Težko določljiva so kraška razvodja.

 


 

 

porečje

porečja I., II. in III. reda

razvodnice največkrat potekajo po slemenih gora; poznamo pa tudi nižinska razvodja