Viri in literatura

 

 

Avtor

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Vir in literatura

Brinovec, s. ET AL.Slovenija za OŠ-CD, Creativ. Ljubljana: ZRSŠŠ.
Brinovec, S., Košak, M. in Senegačnik, J. 1997. Slovenija. Zemljepis za 8. r.OŠ. Ljubljana, MK.
Buser, S. (1987).Slovenska geološka pot.Ljubljana: Geološki zavod.
Font-Altaba, A. et al.(1997). Geologija. Ljubljana: MK.
Jurkošek, B. in Kolar-Jurkošek, T. (1992). Fosili v Sloveniji. Radovljica: Diidakta.
Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Ljubljana: DZS.
Pavlovec, R. (1993). Kako ugotavljajo starost dogodkov? v Življenje in tehnika 44/2, str. 56-60.
Ramovš, A. (1958). Geološki razvoj slovenskega ozemlja.Ljubljana: MK.
Ramovš, A. (1983). Geologija. Ljubljana: FF in Biotehniška fakulteta.
Senegačnik, J., Drobnjak, B. in Otič,M., 2000. Živim v Sloveniji. Učbenik za 8. r.OŠ. Ljubljana, Modrijan.
Verdev, H. 2011. Raziskujem Slovenijo. Učbenik za geografijo v 9. r. OŠ. Ljubljana, Rokus Klett.
Žlender B., Dolinar B. (2009). Geologija. Učbenik.Maribor: Tiskarna tehniških fakultet.

Bojan Ambrožič, Geologija, URL https://bojanambrozic.wordpress.com/category/geologija/
DPMFS - Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, URL http://sl-si.facebook.com/pages/DPMFS-Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mineralov-in-fosilov-Slovenije/479124145470280
Fosili, URL http://mss.svarog.si/biologija/MSS/index.php?page_id=11445
Geologic History of Earth,  Enciklopedia Britannica, URL http://www.britannica.com/EBchecked/topic/176038/geologic-history-of-Earth
Geological Time - BBC, URL  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/rock_landscapes/geological_time_rev1.shtml
Geology, URL http://geology.com/nsta/earth-internal-structure.shtml
Geološka karta, Geopedia, URL http://www.geopedia.si/?params=T241#T241_x499072_ y112072_s9_b4
Geološki zavod Slovenije, URL http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx
Geopark Karavanke,  http://www.geopark.si/index.php?stran=geologija&sklop=main&lang=si
Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja, URL  http://www.minfos.si/
Površje Zemlje, URL http://mss.svarog.si/geografija/index.php?page_id=10796
The Story of Earth, National Geographic, URL  http://natgeotv.com/uk/the-story-of-earth


Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in literature. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog in strukturiranost ter metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.