Naloge - biološke in družbene sestave prebivalstva

 

Spolna in starostna sestava prebivalstva

 • Katere podatke predstavljamo s prebivalstvenimi/starostnimi piramidami?
 • Kaj na spošno lahko sklepamo iz oblike prebivalstvenih piramid? | ??? |

 • Zgoraj primerjaj starostni piramidi za leti 1948 in 2010 med seboj in išči spremembe v njihovi "obliki"!
  • Koliko je bilo eno leto starih deklic in dečkov leta 1948 in koliko leta 2010?
  • Primerjaj spodnji del starostne piramide, ki prikazuje najmlajše prebivalstvo, s spodnjim delom starostne piramide iz starejšega popisa! Kakšno spremembo si opazil-a?
  • Zakaj je leta 1948 velika zajeda v 30 let starem prebivalstvu?
  • Primerjaj zgornji del obeh piramid! Kaj ugotavljaš?
  • Oglej si še enkrat starostno piramido za leto 2010! Kdaj začnejo izraziteje prevladovati ženske nad moškimi?
 • * Izdelaj starostno piramido prebivalstva Slovenije za leto 2016. Podatki so na razpolago | tukaj v pdf formatu |. Piramido lahko narišeš ročno ali s pomočjo programa Microsoft Excel. Pod grafikon napiši kratko razlago.

Izobrazbena sestava

 • Kaj vse proučujemo pri izobrazbeni sestavi prebivalstva?
 • Kdo je funkcionalno nepismen? | ??? |
 • Primerjaj podatke za leta 1961 in 2009 | tukaj |
  • Katera stopnja izobrazbe se je v tem razdobju najbolj povečala?
  • Katera stopnja izobrazbe se je v tem razdobju najbolj zmanjšala?
  • Kakšne razlike opažaš med moškimi in ženskami glede izobrazbe?

 • * Pojasni podatke, prikazane z zgornjim grafikonom! Kako bi rešil problem?

Zaposlitvena sestava

 • Katero prebivalstvo je vzdrževano in katero aktivno?
 
1953
2012
primarne
54
9
sekundarne
28
32
terciarne
10
29
kvartarne
8
30

Aktivno prebivalstvo po dejavnostih 1953 in 2012 (v %)

 • Primerjaj aktivnost prebivalstva po gospodarskih dejavnostih leta 1953 in 2012! Podatke iz tabele predstavi v grafikonu in napiši razlago (deleži, porast, upad, vzrok...)
 • V katerih delih Slovenije je bila leta 2012 najvišja brezposelnost | tukaj |... na levi strani izbereš "demografsko-socialno področje"... "trg dela". Nato izbereš "občine" in leto "2012"... odpreš karto .pdf v zavihku "Stopnja registrirane brezposelnosti" in jo razložiš.
 • V katerih delih Slovenije je delež kmečkega prebivalstva najvišji?
 • Povej, katero prebivalstvo je delovno aktivno in koga štejemo med vzdrževano prebivalstvo!

Narodnostna sestava

 • Katero prebivalstvo je avtohtono?
 • Kaj je narod? | ??? |
 • Kaj je narodna manjšina?
 • Povej, kje Slovenci živimo kot narodna manjšina! * Učna snov pri zgodovini (boj za meje po I. svet. vojni, koroški plebiscit, rapalska pogodba itd.)
 • Katere narodne manjšine živijo v Sloveniji? Pojasni položaj in usodo nemške narodne manjšine! | tukaj |

Verska sestava

 • Pojasni pomen verske sestave prebivalstva! | ??? |
 • Razloži zgodovinske in gospodarske vzroke za razmeroma pestro versko sestavo Slovenije!
 • Preberi snov | tukaj | in izdelaj miselni vzorec z naslovom "Uskoki"

 

| <<<< | povezave |