Viri in literatura
 1. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Mladinska knjiga. Ljubljana, 2004.
 2. Australia, spletni portal National Geographic Society. Dostopno na https://www.nationalgeographic.com/search?q=australia, maj 2017.
 3. Australia Travel Guide. Dostopno na: https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/oceania/australia/, okt. 2018.
 4. Dežele in ljudje - Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika. Mladinska knjiga. Ljubljana, 1993.
 5. Enciklopedija svetovne geografije, Pisanice. Ljubljana, 1997.
 6. Fertila, B., 2004. Avstralija, Nova Zelandija in Indonezija. Svet na dlani. FDV, Ljubljana.
 7. Finlay, H., Brown, L., Humphreys, A. in soavtorji , 1998. Australia - Lonely planet.
 8. Janžekovič, M., Jeršin Tomassini, K., 2015. Geografija 8. Ljubljana, E-učbenik. Dostopno na: http://eucbeniki.sio.si/geo8/2571/index.html, avg. 2018.
 9. Kolenc-Kolnik, K., Otič, M., Vovk-Korže, A., 1999. Sodobni svet - geografija za 7. razred osnovne šole. Modrijan, Ljubljana.
 10. Ljudstva sveta - prva knjiga. MK. Ljubljana, 1979.
 11. Pixabay, spletni portal s fotografijami. Dostopno na https://pixabay.com/images/search/australia/, okt. 2017.
 12. Senegačnik, J., 2004. Svet, geografija za II. letnik gimnazij. Modrijan, Ljubljana.
 13. Verdev, H., 2010. Raziskujem Novi svet.  Učbenik za geografijo v 8. razredu. Rokus Klett, Ljubljana.
 14. Wikimedia - Australia. Dostopno na Medmrežju: https://commons.wikimedia.org/wiki/Australia, avg. 2018.

 

 

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/16). Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi didaktične in vizualne preglednosti izpuščeno. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.