angleško-slovenski slovarček


 1. agriculture [ae´grikalč*] poljedelstvo
 2. air-borne [e´*bo:n] leteč
 3. apace [*peis] hitro, naglo
 4. approximately [*pro´ksimitli] približno, domala, skoraj
 5. arbitrary [a:bitreit] (raz)soditi, poravnati, posredovati
 6. assemble [*sembl] zbrati, sklicati
 7. beef [bi:f, bi:vz] govedina, zaklano govedo
 8. bog [bog] močvirje, barje
 9. boundary [baund*ri] meja, ločnica
 10. breeding [bri:din] gojenje, reja; sheepbreeding - ovčereja
 11. cattle [kae´tl] živina
 12. cession [seš*n] n (to) odstop, izročitev, prepustitev
 13. coal [koul] premog
 14. coastal [koustl] obalen
 15. compose [kompouz] sestaviti, sestavljati
 16. conduct [k*nda´kt] voditi, upravljati
 17. consequent [ko´nsikw*nt] posledica
 18. consideration [k*nsid*reiš*n] pozornost, pazljivost, premislek, cenitev
 19. crude [kru:d] surov (crude oil - surova nafta)
 20. delimitation [dilimiteiš*n] omejitev, razmejitev
 21. despite [dispait] nevolja, jeza, trma
 22. develop [divel*p] razvijati, razvoj, povečati
 23. disputes [dispju:t] razpravljati, oporekati
 24. distinctive [distinktiv] razločen, poseben, značilen
 25. employment [implo´im*nt] služba, zaposlitev
 26. equipment [ikwipm*nt] oprema
 27. envisage [invizidž] gledati v oči; preudariti, nameravati
 28. environment [envai*r*nm*nt] okolje,ambient
 29. establish [istae´bliš] ustanoviti, osnovati
 30. estimate [estimeit] ceniti, soditi, meniti
 31. farmer [fa:m*] kmet, stockfarmer - živinorejec
 32. fleece [fli:s] runo, nastrižena volna
 33. forestry [fo´ristri] gozdarstvo
 34. fulfilment [fulfilm*nt] n izpolnitev
 35. gulf [galf] zaliv
 36. household [haushould] družinski, gospodinjstvo
 37. immense [imens] ogromen, brezmejen
 38. inflow [inflou] pritok, priliv, dotok
 39. iron [ai*n] železen, jeklen, jeklo
 40. lease [li:s] najem, zakup
 41. maintain [meintein] obdržati, obvarovati, ohraniti
 42. manufacture [maenjufae´kč*] izdelovanje, proizvodnja
 43. measure [mež*] mera, merilo
 44. mining [mainin] rudarstvo
 45. naval [neiv*l] pomorski, mornariški
 46. nevertheless [nev*6*les] vendar, vseeno
 47. overwhelming [ouv*(h)welmin] neustavljiv, silen, ogromen
 48. ore [o:] ruda, kovina
 49. participate [pa:tisipeit] udeležiti se, sodelovati
 50. population [popjuleiš*n] prebivalstvo ž
 51. rail [reil] tračnica, tir, železnica
 52. scrub [skrab] grmovje, goščava, zakrnel, kržljav
 53. self-sufficient [selfs*fiš*nt] samozadosten, neodvisen
 54. strengthen stren*n] pojačati (se), okrepiti (se), dati novih moči
 55. superb [sju:p*´:b] krasen, veličasten, izreden
 56. thereon [de*ro´n] nato, nakar
 57. undertake [and*teik] lotiti se, obvezati se
 58. veal [vi:l] telečje meso
 59. venomous [ven*m*s] strupen, hudoben
 60. watering, soaking - namákanje
 61. wheat [wi:t] pšenica